Reproduktivna prava

Reproduktivna prava obuhvataju prava svih pojedinaca da odlučuju slobodno i odgovorno o broju, razmaku i vremenu svoje dece. To uključuje pravo na pristup kvalitetnoj reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti, uključujući pristup kontracepciji, sigurnom abortusu, prenatalnoj nezi, porođaju i postnatalnoj nezi.