Seksualno zdravlje

Seksualno zdravlje je stanje potpunog fizičkog, emocionalnog, mentalnog i socijalnog blagostanja u vezi sa seksualnošću. To nije samo odsustvo bolesti, disfunkcije ili slabosti. Seksualno zdravlje zahteva poštovanje, zaštitu i ispunjavanje seksualnih prava svih ljudi. To uključuje pravo na seksualnu edukaciju, pravo na seksualnu autonomiju i integritet tela, pravo na seksualni užitak, pravo na slobodan i odgovoran izbor reproduktivnog ponašanja.